Shri VishnuSahasraNaam 341-345

Pranaam Acharya,

Shri VishnuSahasraNaam

341.Janeshswarah – The Lord of the People.

342.Anukoolah – The favorable to all.

343.Sataavartah – He who takes infinite forms.

344. He who takes infinite forms.

345.Padmanibhekshanah – Lotus Eyed.

Mistakes, if any, are solely mine.

Under the service and command of my Guru, I pay my foremost naman million times to His lotus feet.

Shri BharatiRamana MukhyaPrananantargata Shri MahalaxmiRamana Shri Krishnarpanamastu.